×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI

Yahyalı Meslek Yüksekokulu Kalite Politikamız

Yüksekokulumuz toplumun yaşam kalitesini artırmak, yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli teknikerler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksekokulumuz Kayseri Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleri ile uyum sağlayacak şekilde; mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte insan gücü yetiştirebilmek, kurumsal kapasite ve kültür alt yapısı geliştirebilmek, araştırma geliştirme faaliyetleri ve üretilen projeler ile bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmek için paydaşlarla iş birliği ve sürekli iyileştirmeyi temel alan bir kalite politikasını benimsemektedir.

Yüksekokulumuz politikaları kurumumuz Kayseri Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Eğitim-Öğretim Politikası

Örgün/uzaktan/karma eğitim modellerine uygun olarak; Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya çalışan bir anlayış içinde güvenilir ve tercih edilen bir yüksekokul olmak, sahip olduğumuz programlarımız ile tercih edilir olmak. Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştirmek. Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktıları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyumuna ilişkin uygulamaların kurumda benimsenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte tercih edilen mezunlar yetiştirmek.

Araştırma-Geliştirme Politikası

Yüksekokul Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak. Araştırma ve geliştirme çıktılarını nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmek. Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu iş birliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

Toplumsal Katkı Politikası

Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek. Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak. Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.

Yönetim Politikası

Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yüksekokul olmak. Katılımcı yönetim anlayışıyla kaliteyi kurum kültürü haline getirmek. ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek. Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı bir yüksekokul olmak.

Uluslararasılaşma Politikası

Yüksekokulumuz Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve KAYÜ 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda uluslararasılaşmaya yönelik aşağıdaki politikaları benimsemektedir: Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmaya çalışmak, Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmaya teşvik etmek, Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları